V případě, že potřebujete s vyplněním formuláře poradit, kontaktujte koordinátorku.

Jaká jsou přesná kritéria a jako to celé bude následně probíhat najdete v pravidlech zde.

Příloha pro rozpočet Vašeho návrhu ke stažení zde.

NÁZEV NÁVRHU
Výstižný název, pod kterým bude Váš návrh projednáván a prezentován.

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE
Stručně popište situaci, na kterou Váš návrh reaguje a kterou má zlepšit nebo vyřešit. Případně uveďte důvody, pro které by měl být Váš návrh realizován. Je-li to vhodné, doplňte níže popis výchozí situace přílohou – fotodokumentace apod.


POPIS NÁVRHU
Popište, v čem spočívá Váš návrh, jak si představujete jeho ideální realizaci. Můžete přiložit náčrty, skici, výkresy, fotografie.


JAK A KOMU BUDE NÁVRH SLOUŽIT?
Stručně popište, jaké přínosy bude mít realizace Vašeho návrhu pro obyvatele města, tj. proč by měl být návrh podpořen a realizován. Je-li to vhodné, uveďte také, pro kterou skupinu obyvatel je Váš návrh především určen (např. rodiny s dětmi, senioři apod.).

KDE BY MĚL BÝT VÁŠ NÁVRH REALIZOVÁN?
Značku na mapě můžete posunout na případné místo realizace, uveďte také parcelní číslo pozemku ( www.ikatastr.cz). V případě, že si nevíte rady, kontaktujte koordinátorku.

z. šířka

z. délka

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ NÁVRHU
Prosím, uveďte alespoň odhad nákladů. V ideálním případě vytvořte k Vašemu nápadu rozpočet (viz. přílohy ke stažení) a nahrajte jej níže. Pokud nám rozpočet nezašlete předem, budou Vás kontaktovat pracovníci městského úřadu během června a dopracují ho spolu s Vámi.


VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ NAVRHOVATELE

VĚK

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Ulice, číslo popisné/orientační

OBEC

TELEFONICKÝ KONTAKT
Pro případ, že Vás budeme potřebovat rychle kontaktovat pro upřesnění Vašeho návrhu.

E-MAILOVÁ ADRESA
Zašleme Vám na ni potvrzení o přijetí Vašeho návrhu.


PŘÍLOHY
Zde nahrajte přílohy návrhu (pro více příloh/souborů je vložte zazipované).
OBRÁZEK - který bude Váš projekt doprovázet a ilustrovat během kampaně. Čím lépe obrázek vystihne Váš projekt, tím více hlasů můžete získat během hlasování. FOTOGRAFIE - současného stavu místa nebo skici, obrázky možné budoucí podoby. ROZPOČET - pokud jste zpracovali položkový rozpočet, zde ho můžete nahrát.
Vybrat soubor

PŘED ODESLÁNÍM NÁVRHU MUSÍTE SOUHLASIT S NÁSLEDUJÍCÍM
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů?
Městu Česká Lípa, Městskému úřadu Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka čp. 1 (dále jen „správci“) dávám souhlas, aby mé osobní údaje zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával a likvidoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném pro spolupráci na Tvoříme město – participativní rozpočtování města Česká Lípa (dále jen Tvoříme město).

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů.


Souhlasíte s předáním své autorské licence městu?
Autor návrhu do participativního rozpočtování města Česká Lípa na rok 2019 bere na vědomí, že výběrem jeho návrhu mu nevzniká nárok na uzavření smlouvy o dílo nebo objednání zpracování projektové dokumentace pro potřeby přípravy a realizace návrhu, který předložil, ani mu nevzniká jakýkoli nárok na jakoukoli odměnu spojenou s duševním vlastnictvím autora. Autor odevzdáním návrhu poskytuje městu Česká Lípa bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití návrhu všemi způsoby s právem změny či jiného zpracování návrhu. Autor návrhu souhlasí s tím, aby jeho návrh byl podkladem pro výběr projektanta podle vnitřních předpisů města a právních předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek. Takového výběrového řízení se může při splnění stanovených kvalifikačních předpokladů zúčastnit. Autor prohlašuje, že jím předložený návrh je inspirací poskytnutou městu Česká Lípa bez nároku na jakékoli ohodnocení.

Souhlasím, že tento návrh je inspirací poskytnutou městu Česká Lípa bez nároku na jakékoli ohodnocení.


 

FACEBOOK
FACEBOOK